heart

Vrátenie tovaru

heart

V zmysle ustanovenia §12 ods. 1 Zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji zaručujeme spotrebiteľovi právo na vrátenie objednaného tovaru bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia.

V prípade riadneho odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale, so všetkými priloženými popiskami a letáčikmi súvisiacimi s tovarom. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru podľa zákona 102/2014 §9 ods.1 v lehote do 14-tich dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru predávajúcim.

Vrátiť môžete len časť z objednávky, alebo všetko. Vyplňte prosím  formulár na vrátenie tovaru  a priložte ho do balíčka. Určite nezhabudnite vypísať IBAN, aby sa úhrada za vrátený tovar k Vám vrátila včas. Vrátený tovar dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Pokiaľ nemáte tlačiareň, pošlite nám formulár emailom (možno vyplniť v počítači) a do balíčka priložte papierik s číslom objednávky.

Tovar doneste na akúkoľvek pobočku PACKETA Zásielkovňa vo vašom okolí a pri odovzdaní nahláste kód: 93439547, na základe ktorého Vám balíček prijmú a pošlú k nám späť. Ak Vám packeta - zásielkovňa nevyhovuje, samozrejme nám môžete na svoje náklady poslať tovar späť na adresu:
KIDI Trade, s.r.o., Holubyho 1910/7, 040 01 Košice.

Pobočky PACKETA nájdete tu https://www.zasielkovna.sk/pobocky

Vrátenie dopravnou spoločnosťou Packeta je účtovaný poplatok 2,5 €, ktorý bude odpočítaný z vrátenej čiastky (netýka sa to reklamácií)

V prípade reklamácie  nám napíšte správu najskôr na info@kidilove.sk, priložte fotografie vady a vyššie uvedený formulár. Následne sa dohodneme na najvhodnejšom a najrýchlejšom postupe pre Vás. 

Záručná lehota je zákonom stanovená na 24 mesiacov / 2 roky, pri našom tovaru slúži daňový doklad (faktúra) zároveň ako záručný list.
Nároky zo zodpovednosti za vady počas záruky (reklamácia) sa nevzťahujú na závady spôsobené nesprávnym použitím a opotrebením nezodpovedajúcim spôsobom. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne po vzniku vady. Reklamovaný tovar nám musí byť doručený spolu s písomným oznámením vád a obsahovať by mal aj voľbu vysporiadania nároku kupujúceho podľa zákona, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamáciu budeme posudzovať v súlade s pokynmi stanovenými výrobcom tovaru alebo jeho zástupcom, resp. výrobcom takýto tovar odošleme na vyjadrenie a vybavenie. Reklamovaný tovar nám prosím pošlite riadne zabalený proti poškodeniu pri preprave.  V prípade kladného vybavenia reklamácie je zákazníkovi zaslaný opravený alebo vymenený tovar späť na náklady kidilove.sk. Maximálna doba vybavenia reklamácií je zákonom stanovená na 30 dní, ale snažíme sa túto dobu urýchliť a skrátiť

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci je povinný prevziať tovar a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
1) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
2) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
3) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
4) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
5) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 102/2014 Z. z.
6) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
7) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
8) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
9) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
10) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
11) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
12) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.